Efendimiz (Aleyhissalâtu Vesselâm)’in Tavsiye Ettiği Günlük Zikirler

8
51917

Efendimiz (Aleyhissalâtu Vesselâm)’in Tavsiye Ettiği Günlük Zikirler

Ulu Allah (Celle Celalühü) buyuruyor ki;

“Siz beni anın ki, bende sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” (Bakara Sûresi, 152)

“Allah’ı zikretmek, hiç şüphesiz en büyük ibadettir.” (Ankebut Sûresi, 45)

Sabit-ül Bünnanî (Radıyâllahu Anh) der ki; “Ben Rabbimin beni ne zaman anacağını biliyorum.” Dinleyenler bu söz karşısında irkilerek; “Bunu nasıl biliyorsun?” diye sorarlar. Sabit-ül Bünnanî; “Ben O’nu ne zaman anarsam, o da beni o zaman anar.” diye karşılık verir.

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki;

“Kulun işlediği ameller içinde, ona Allah’ın azabından, ona Allah’ın azabından en kurtarıcı olanı, Allah’ı anmaktır.” Sahabîler; “Cihad da mı bunun ayarında değil?” diye sorarlar. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onlara;

“Düşmana vura vura kılıcını kırdıktan sonra, yine bir kılıcı vura vura kırmak ve bir üçüncü kılıcı yine düşmanla vuruşa vuruşa kırmak durumu dışında cihad bile onun ayarında değildir.” der. (İbn Mâce 3790; Elbânî, Sahihu’l-Câmi 5644)

Merhum Mahmud Esad Coşan Hoca’dan rivayetle Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in tavsiye ettiği günlük zikirler vardır. Bunları uyguladıktan sonra; diğerlerini sahih hadis ve tasavvuf kitaplarından öğrenerek uygulayabiliriz. Asgari olarak yapılması Peygamberimiz tarafından tavsiye edilenler şunlardır;

1) 100 defa “Estağfirullah” demek
2) 100 defa “La ilahe illallah” demek
3) 100 defa “Salavat” okumak
4) 100 defa “İhlas Sûresi” okumak
5) En az 1000 defa “Allah Allah” zikrini çekmek.

Gelelim bu zikirlerin sayısız faziletlerinden bir kaçını sırasıyla açıklamaya ;

1. ESTAĞFİRULLAH

Tövbe, kişinin yaptığı günahlardan dolayı pişmanlık duymasıdır. İstiğfar ise, bağışlanma istemektir ki, bunu istemek için önce tövbe edilmelidir. Yani kişi işlediği günahlar yüzünden önce pişman olmalı ki, onun bağışlanması için Allah’a yalvarabilsin.

Tövbe etmeyi teşvik eden pek çok hadisi şerif vardır. Nitekim;

“Günahtan tövbe eden, hiç günahı olmayan gibidir.”(İbn-i Mâce, Zühd, 30)

Allah “Rahmetim gazabımı geçmiştir” (Müslim, Tevbe:4) buyurduğuna göre, O’nun rahmetini celbetmek için bol bol tövbe etmemiz, af dilememiz gerekir. Peygamberimiz bile, günahsız olduğu halde, tövbe ve istiğfarın güzelliğinden dolayı “Ben günde 70 kez tövbe ve istiğfar ederim.” buyurdu. Öyleyse bizlere çok daha büyük bir görev düşmüyor mu?

estağfirullah ikra ilim meclisi

2. LA İLAHE İLLALLAH

Cabir (Radıyallahu Anh), Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i şöyle buyururken dinledim dedi:

“Zikrin en faziletlisi, ‘Lâ ilâhe illallah’dır.(Tirmizî, Daâvat 104.)

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem);

“İmanınızı ‘Lâ ilâhe illallah’ sözü ile tecdit ediniz ve yenileyiniz.” buyuruyor. (Müsned, 2/359; et-Terğib ve’t-Terhib, 2/415)

İman, Allah’a kalben bağlılıktan ibarettir; bizi Yaradanımıza bağlayan en güçlü bağdır. Küfür, inkâr veya şirk ise, bu sağlam bağın, inancın; kopması yahut koparılmasıdır. İman, kalbin amelidir, kalpte meydana gelir ve onu nuruyla aydınlatır. Küfür ise, kalpte inancın ve tasdikin olmaması halidir.

Cenâb-ı Hakk’ın, zamanın ve mekânın çarkları içinde yuvarlanıp giden müminleri “imana” çağırması ne kadar MÂNİDÂRDIR!

İmanın yenilenmesi bir emirdir. Nisa Sûresi 136. Âyette şöyle buyurulur;

“Ey iman edenler! Allah’a iman edin!” (Nisa Sûresi, 136)

Hemde iman edenlere emir. Yani imanınızı taklitten, tahkiki imana çıkarın, imanınızı yenileyin mânâları vardır.

Allah Resûlü (Aleyhissalâtu Vesselâm) buyurdu ki;

“Büyük günahlardan kaçındığı müddetçe, eğer bir kul ihlâslı olarak ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, semânın kapıları Arş’a varıncaya kadar mutlaka ona açılır.” (Tirmizî, Dâavat, 76.)

la ilahe illallah ikra ilim meclisi

3. SALAVAT

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salavat getirilmesi Kur’ân ayetiyle sabittir.

“Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey iman edenler! Sizde O’na salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin! (Ahzab Sûresi, 33/56)

Peygambere Allah’ın salât etmesi, rahmet etmek; meleklerin ve bizim salât etmemiz de, onun için rahmet duası etmek anlamına gelir. Onun rahmete erişmesi ise, ümmeti olarak bizim rahmete erişmemiz demektir. Çünkü hayatı boyunca görüldüğü gibi, onun bütün kaygısı ümmetinden ibarettir. Bir gece sabaha kadar ümmeti için Rabbine yakardıktan sonra Allah ona Cebrail ile “Biz seni ümmetin hakkında hoşnut edeceğiz ve asla üzmeyeceğiz.” şeklinde haber göndermiştir. (Müslim, İman: 346.) İsra Sûresi 79. Âyette de ona “Övülmüş Makam” adıyla şefaat makamının verileceği müjdelenmiştir ki, bu durum, bizi Allah’ın Resûlü ile çok yakın ve sıcak bir ilişki içine bulunmaya davet etmektedir. İşte salavat, onunla bizim aramızda bu sıcak ilişkiyi kuran, devam ettiren ve pekiştiren en önemli bir vasıtadır.

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki;

“Yeryüzünde Allah’ın seyyah melekleri vardır; ümmetimin selâmlarını bana ulaştırırlar.” (Müstedrek, 2:456, no: 3576.)

Tarihi bir saygı örneği:

Sultan Mahmud Gaznevi, Muhammed adındaki hizmetçisine her defasında çok sevdiği bu Muhammed adıyla hitap ettiği halde bir defa da babasının ismiyle hitap eder. Buna üzülen hizmetçi, neden çok sevdiği güzel ismiyle değil de babasının ismiyle çağırdığını sorunca Sultan’dan şu cevabı alır:

–Ben her defa abdestli bulunuyor, o yüce ismi abdestle söylüyordum. Bu defa abdestim yok! O mübarek ismi abdestsiz ağzıma almaktan utandım!

Mübarek ismi duyduğu halde gönlü kıpırdamayan salavat tembellerine ithaf olunur.

salavat ikra ilim meclisi

4. İHLAS SÛRESİ

Feyrûz İbni Deylemî (Radıyallâhu Anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Namaz içinde veya hâricinde yüz kere İhlâs okuyan kişiye cehennemden beraat verilir.” (Taberânî; Begavi, İthâf: 3/294.)

Vâsile İbni Eska’ (Radıyallâhu Anh)’dan rivâyet edildiğine göre -ki bu zât Şâm-ı Şerîf’te ölen son sahâbedir- Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Her kim sabah namazını kıldıktan sonra, on kere İhlâs-ı Şerîf okursa, o gün ona (İhlâs’ın sevâbına) hiçbir günâh ulaşamaz.” buyurdu. (Nüzhetü’l-Mecâlis, 1/40)

Vâsile İbni Eska’ (Radıyallâhu Anh) kızı Esma (Radıyallâhu Anh) şöyle buyurdu:

Babam, sabah namazını kılınca, kıbleye doğru oturur, güneş doğuncaya kadar hiç konuşmazdı. Bazı kere ben, ona bir ihtiyaçtan dolayı bir şey söylerdim. O yine benimle konuşmazdı. Bir kere ben, ona bu hâlinin sebebini sorunca, o Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’ın :

“Her kim sabah namazını kıldıktan sonra, kimseyle konuşmadan yüz kere ‘Kul hüvallâhü ehad’ (sûresini) okursa, her İhlâs (sûresini) okuyuşunda bir senelik günâhı affolunur.” buyurduğunu işittim de, onun için böyle yapıyorum cevabını verdi. (Taberâni, Heysemî, M.Z, 10/112)

Câbir (Radıyallâhu Anh)’dan rivâyet edilen bir hadis-i şerîfte Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Üç şey vardır ki; her kim (kıyâmet gününde) îmanla beraber onları getirirse, cennetin kapılarından dilediğinden girer ve hûrilerden istediği ile evlendirilir. (Bunlar da) kâtilini (bir yakınını öldüreni) affeden, (Allâhu Teâlâ’dan başka kimsenin bilmediği) gizli borcu ödeyen ve her farz namazın arkasından on kere İhlâs-ı Şerîf okuyandır. (Ali el Müttaki, Kenzü’l Ummâl: 15/810, no: 43220)

İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhumâ)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Her kim, farz namazının arkasından on kere İhlâs (sûresini) okursa, muhakkak ki, Allâh(u Teâlâ) o kişiye rızâsını ve mağfiretini vâcip kılar. (İbni Neccâr, Râmuz: 438, no: 5468)

Hazreti Enes (Radıyallâhu Anh)’dan rivâyet edildiğine göre,

“Bin kere (1.000) İhlâs okuyan kişi, Cennetteki mekânını görmedikçe, veya makâmı kendisine gösterilmedikçe ölmez.” (İbni Asâkir, İthâf: 3/294)

ihlas suresi ikra ilim meclisi

5. ‘ALLAH ALLAH’ ZİKRİ

Ulu Allah (Celle Celalühü) şöyle buyurmaktadır;

“Ey iman edenler, Allah’ı çokça anın ve gündeminizden hiç çıkarmayın ve sabah akşam onun şanını yüceltin. O Allah ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, üzerinize rahmet etmekte, melekleri de size bağışlanma dilemekte. İşlerinizin düzgün gitmesi için dua etmektedirler. Allah mü’minlere karşı çok merhametlidir.” (Ahzab, 33/41-43)

“…Allah’ı namaz dışında da daima hatırlayın ki mutluluğa erişebilesiniz.” (Cuma, 62/10)

Abdullah İbni Büsr radıyallahu anh şöyle dedi:

Bir adam Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’e hitâben:

“Yâ Resûlallah! İslâmiyet’in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle.” dedi. O da:

“Dilin hep Allah’ı zikretsin!” buyurdu. (Tirmizî, Daavât 4.)

Ebü’d–Derdâ radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ashâbına:

“Size en hayırlı, Allah katında en değerli, derecenizi en fazla yükseltecek, sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu haber vereyim mi?” diye sordu. Onlar da:

“Evet, söyle.” dediler. Resûl–i Ekrem de:

“Allah Teâlâ’yı zikretmektir.” buyurdu. (Tirmizî, Daavât 6.)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.” (Buhârî, Daavât 66.)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Müferridler öne geçti.” buyurdu. Bunun üzerine sahâbîler:

“Müferridler ne demektir, yâ Resûlallah?” diye sordular. Resûl–i Ekrem de:

“Allah’ı çok anan erkeklerle kadınlardır.” buyurdu (Müslim, Zikir 4.)

allah allah zikri ikra ilim meclisi

Acizane bir öğüt: Unutmayın kardeşlerim! Kalpler ancak Allah’ın zikriyle tatmin olur, huzur bulur. En fazla 20dk’nızı alacak bu faziletli zikirleri lütfen ama lütfen hayatınızın bir parçası haline getirin. Bizi yaratana karşı bir günde -24 saatte- bir yarım saatimizi ayırmak zor olmamalı. Allah bize şeytanın apaçık bir düşman olduğunu bildirirken, yine nefsimize, yine şeytana uyup; böylesine güzel müjdeleri kaçırmayalım… Huzur istiyorsak, huzuru veren Rabb’i analım, şükredenlerden olalım inşâÂllah… Göreceksiniz… Bu zikirleri her gün belli bir saat belirleyip, uygulamaya başladığınızda kalbinizin ve ruhunuzun dinlediğini göreceksiniz. Yeter ki, niyet edin. Yeter ki, sebat ettin. Yeter ki ‘Ya BİSMİLLAH’ deyip, başlayın. Mevlâ yardım etmez mi? Mevlâ bir hadisi kutsi de buyurmuyor mu?

“Ben, kulumun benim hakkımda yaptığı zanna göreyim. O , beni zikretti mi onunla beraberim. Eğer o beni nefsinde zikrederse ben de onu onunkinden daha hayırlı bir cemaat içerisinde zikrederim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım, o bana bir zira’ yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim.” (Buhari, Tevhid 50) Tevekkülünüz, teslimiyetiniz tam olsun. Sağlıkla kalın.

8 YORUMLAR

  • BU KELİMEİ ŞEHADET NE KADAR GÜNAHI OLSA DA KİŞİYİ CENNETE GİRDİRECEK FARKLI BİR KELİMEİ ŞEHADETTİR, BİR MÜSLÜMAN BU FARKLI KELİMEİ ŞEHADETİ OKURSA, HANGİ AMEL ÜZERE OLSA DA (NE KADAR GÜNAHI OLSA DA) CENNETE GİRER, VE CENNETİN 8 KAPISI DA KENDİSİNE AÇIK OLUR İSTEDİĞİNDEN İÇERİ GİRER
   EŞHEDU EN LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİKELEHU VE EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RASULUH VE ENNE İSA ABDULLAHİ VE RASULUH VE KELİMATUHU ELKAHE İLA MERYEME VE RUHUN MİNHU VELCENNETU HAKKUN VENNARU HAKKUN

   BİD’AT, SONRADAN YAPILAN ŞEY DEMEKTİR. PEYGAMBER EFENDİMİZİN SALLALLAHU ALEYHİ VE ALİHİ VE SELLEM VE 4 HALİFESİNİN RADIYALLAHU ANHUM ZAMANLARINDA BULUNMAYIP TA, ONLARDAN SONRA, DİNDE MEYDANA ÇIKARILAN, İBADET OLARAK YAPILMAĞA BAŞLANAN ŞEYLERDİR. MESELA, NAMAZLARDAN SONRA HEMEN AYET-EL-KÜRSİ OKUMAK LAZIM İKEN, ÖNCE SALATEN TUNCİNAYI VE BAŞKA DUALARI OKUMAK BİD’ATTİR. BUNLARI AYET-EL-KÜRSİDEN VE TESBİHLERDEN SONRA OKUMALIDIR. NAMAZDAN, DUADAN SONRA SECDE EDİP TE KALKMAK BİD’ATTİR. [EZANI HO-PAR-LÖR-LE OKUMAK BİD’ATTİR.] DİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE REFORMLAR BİD’ATTİR. YOKSA, ÇATAL, KAŞIK, BOYUN BAĞI KULLANMAK, KAHVE, ÇAY, TÜTÜN İÇMEK BİD’AT DEĞİLDİR. ÇÜNKÜ BUNLAR İBADET DEĞİL, ADETTİR VE MUBAHTIRLAR. HARAM DEĞİLDİRLER. TÜTÜN İÇMEK HAKKINDAKİ İSLAM ALİMLERİNİN SÖZLERİ SE’ADET-İ EBEDİYYE KİTABINDA UZUN YAZILIDIR. BİD’AT 3 TÜRLÜDÜR:
   1.İSLAMİYETİN KÜFÜR ALAMETİ DEDİĞİ ŞEYLERİ KULLANMAK EN KÖTÜ BİD’ATTİR.
   2.EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT ALİMLERİNİN BİLDİRDİKLERİNE UYMAYAN İ’TİKATLAR, İNANIŞLAR DA KÖTÜ BİD’ATTİR.
   3.İBADET OLARAK YAPILAN YENİLİKLER, REFORMLAR BİD’AT OLUP BÜYÜK GÜNAHTIR.

   ŞU ŞEYLER AHİRETE İMANSIZ GİTMEĞE SEBEP OLAN YANİ DİNSİZ GİTMEĞE SEBEP OLAN ŞEYLERDİR, MÜSLÜMAN OLARAK YAŞAYAN BİRİ İLLE MÜSLÜMAN OLARAK ÖLMÜYO, AHİRETE İMANSIZ GİTMEĞE SEBEP OLAN ŞEYLER SADECE BU KADAR MI BİLMİYOM
   İSLAM NİMETİNE ŞÜKRETMEĞİ TERK ETMEK
   İMAN NİMETİNE ŞÜKRETMEĞİ TERK ETMEK
   AHİRETE İMANSIZ GİTMEKTEN KORKMAMAK
   İNSANLARA ZULÜM ETMEK
   HAYVANLARA ZULÜM ETMEK
   KENDİNE ZULÜM ETMEK
   BİDAT SAHİBİ OLMAK, YANİ İTİKADI BOZUK OLMAK EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT ALİMLERİNİN BİLDİRDİĞİ İTİKATTAN ZERRE KADAR AYRILAN, YA SAPIK OLUR, YA DA DİNDEN ÇIKAR, BİR MÜSLÜMANIN EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT İTİKADINDA OLMASI LAZIM, EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT İTİKADINDA OLMAYAN BİR MÜSLÜMAN SAPIK BİR MÜSLÜMANDIR YANİ BİDAT SAHİBİ BİR MÜSLÜMANDIR, BİDAT SAHİBİ OLAN BİR MÜSLÜMANIN HİÇBİR İBADETİ KABUL OLMAZ, BİDAT SAHİBİ OLAN BİR MÜSLÜMAN AHİRETE İMANSIZ GİDER AMA KESİN DEĞİLDİR, SADECE BİR İHTİMALDİR, BİDAT SAHİBİ OLAN BİR MÜSLÜMAN AHİRETE İMANLI GİDERSE GEÇİCİ OLARAK CEHENNEMDEN KURTULMA ŞANSI YOKTUR, BİDAT SAHİBİ OLAN BİR MÜSLÜMAN AHİRETE İMANLI GİDERSE, ÖNCE GEÇİCİ OLARAK CEHENNEMDE CEZA ÇEKER SONRA CENNETE GİRER, SADECE EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT İTİKADINDA OLAN MÜSLÜMANLAR GEÇİCİ OLARAK CEHENNEMDEN KURTULMA ŞANSINA SAHİPTİR, EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT İTİKADINDA OLAN MÜSLÜMANLAR DA AHİRETE İMANSIZ GİDEBİLİR YANLIŞ ANLAŞILMA OLMASIN
   HARAM LOKMA YEMEK
   9 AZASINI DOĞRU YOLDAN ÇIKARMAK
   GÜNAH İŞLEMEĞE DEVAM ETMEK
   SÜNNET ÜZERE OKUNAN EZAN-I MUHAMMEDİYİ DİNLEMEMEK
   ANNEYE VE BABAYA ASİ OLMAK
   DOĞRU OLSA BİLE ÇOK YEMİN ETMEK
   NAMAZDA TADİLİ ERKANI TERK ETMEK
   NAMAZI EHEMMİYETSİZ SANIP ÖĞRENMEĞE VE ÇOLUK ÇOCUĞA ÖĞRETMEĞE EHEMMİYYET VERMEMEK, NAMAZ KILANA MANİ OLMAK
   ALKOLLÜ İÇKİ İÇMEK
   ÇOCUĞUNUN HARAM İŞLEMESİNE GÖZ YUMMAK
   İNSANLARA EZİYET ETMEK, SIKINTI VERMEK
   YALAN YERE EVLİYALIK VE DİN BİLGİSİ SATMAK
   GÜNAHINI UNUTMAK, KÜÇÜK GÖRMEK
   KİBİRLİ OLMAK, YANİ KENDİNİ BEĞENMEK
   UCB, YANİ İLİM VE AMELİM ÇOKTUR DEMEK
   MÜNAFIKLIK, 2 YÜZLÜLÜK
   KISKANÇLIK YAPMAK, DİN KARDEŞİNİ ÇEKEMEMEK
   HÜKÜMETİNİN VE ÜSTADININ İSLAMİYETE MUHALİF OLMAYAN SÖZÜNÜ YAPMAMAK
   BİR KİŞİYE TECRÜBE ETMEDEN İYİ İNSAN DEMEK
   BİR KİŞİYE TECRÜBE ETMEDEN KÖTÜ İNSAN DEMEK
   YALAN SÖYLEMEĞE DEVAM ETMEK
   ULEMADAN KAÇMAK
   BIYIKLARINI SÜNNET MİKTARINDAN DAHA ÇOK UZATMAK
   ERKEKLER İPEK GİYMEK
   DEDİKODU YAPMAĞA DEVAM ETMEK
   KAFİR OLSA DA KOMŞUSUNA EZİYET ETMEK
   DÜNYA UMURU İÇİN, ÇOK GAZABA GELMEK, SİNİRLENMEK
   FAİZ ALIP-VERMEK
   ÖVÜNMEK İÇİN ELBİSESİNİN KOLLARINI VE ETEKLERİNİ FAZLA UZATMAK
   SİHİRBAZLIK, BÜYÜ YAPMAK
   MÜSLÜMAN VE SALİH OLAN MAHREM AKRABAYI ZİYARET ETMEĞİ TERK ETMEK
   ALLAH’IN SEVDİĞİ KİMSEYİ SEVMEMEK; İSLAMİYETİ BOZMAK İSTEYENLERİ SEVMEK. [HUBB-I FİLLAH, BUĞD-I FİLLAH İMANIN ŞARTIDIR]
   EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT ALİMLERİNDEN KAÇMAK, ONLARIN KİTAPLARINI OKUMAMAK
   MÜMİN KARDEŞİNE 3 GÜNDEN FAZLA KİN TUTMAK
   ZİNA YAPMAĞA DEVAM ETMEK
   LİVATADA BULUNUP, TEVBE ETMEMEK
   EZANI, FIKIH KİTAPLARININ BİLDİRDİĞİ VAKİTLERDE VE SÜNNETE UYGUN OKUMAMAK VE SÜNNET UYGUN OKUNAN EZANI DUYUNCA SAYGI İLE DİNLEMEMEK
   MÜNKERİ (HARAMI) İŞLEYENİ GÖRÜP TE, GÜCÜ YETTİĞİ HALDE, TATLI DİL İLE NEHY ETMEMEK
   KARISININ, KIZININ VE NASİHAT VERMEK HAKKINA SAHİP OLDUĞU KADINLARIN BAŞI, KOLLARI, BACAKLARI AÇIK, SÜSLÜ, KOKULU SOKAĞA ÇIKMASINA VE KÖTÜLERLE GÖRÜŞMESİNE RAZI OLMAK
   ALLAH’IN EMİRLERİNİ VE YASAKLARINI ÖĞRENMEMEK
   İMANINI EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT İTİKADINA GÖRE DÜZELTMEMEK
   DÜNYA MALINA, RÜTBESİNE, ŞÖHRETİNE DÜŞKÜN OLMAK
   ALLAHU TEALAYA VE İYİLİK GELMESİNE SEBEP OLANLARA ŞÜKRETMEMEK
   İMANSIZ OLMAKTAN KORKMAMAK
   5 VAKİT NAMAZI VAKTİNDE KILMAMAK
   DİNİNE BAĞLI OLAN MÜSLÜMANLARI AŞAĞI GÖRMEK. BUNLARA GERİCİ GİBİ ŞEYLER SÖYLEMEK
   FUHUŞ SÖZLERİ SÖYLEMEK
   FUHUŞ YAZILARI YAZMAK
   FUHUŞ RESİMLERİ YAPMAK

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.